Péče a údržba krbových kamen

Správná péče a údržba krbových kamen je důležitá pro jejich správnou funkci a životnost, proto doporučujeme údržbu nepodceňovat.

Pravidelná údržba

K pravidelné údržbě patří nejen vynášení popelníku, ale také čištění spalovací komory od sazí, v případě krbových kamen a vložek s teplovodním výměníkem provádíme kontrolu i pojišťovacích a bezpečnostních ventilů (dle pokynů výrobce).

TIP: Na vymetání popela je nejlepší speciálně určený vysavač na popel (případně nádoba, která se na vysavač připojuje)

Popelník vynášíme průběžně tak, aby se popelník nepřeplnil a neucpal mezery v roštu. To by vedlo k nedostatečnému přívodu vzduchu pro správné hoření a mohlo by způsobit i poškození roštu, který díky tomuto ucpání není ochlazován přívodním vzduchem. Vždy kontrolujeme, abychom nevyhazovali popel spolu s žhavými uhlíky, předejdeme tak riziku požáru nebo případného úrazu.

Průběžně čistíme spalovací komoru od sazí na stěnách komory, v případě kamen s teplovodním výměníkem by tato vrstva sazí mohla vést ke sníženému výkonu výměníku.

Kontrolujeme, zda na kamnech není usazená vrstva prachu či dalších nečistot, zabráníme tak nežádoucímu zápachu při zatápění. Prach otřeme suchou hadrou, případně dle pokynů v návodu. Žáruvzdorná barva je díky své žáruvzdorné schopnosti náchylnější na vodu a chemické prostředky, proto bychom se jich měli vyvarovat.

Údržba po ukončení topné sezóny

Po ukončení topné sezóny důkladně kamna vymeteme, případně vyčistíme vzniklé saze z deflektoru apod. Údržbu provádíme pomocí nářadí k tomu určenému, jako jsou ocelové kartáče apod. U dvouplášťových krbových kamen můžeme vymést i prostor mezi plášti.

Pomocí demontáže kouřovodů, nebo čistících otvorů vyčistíme vzniklé saze uvnitř. Vzniklé saze mohou zmenšit jejich průměr a tím pádem mohou i snížit tah komínu.

Zkontrolujeme všechny těsnící šňůry, zda opravdu splňují svojí funkci, v případě netěsností těsnící šňůru vyměníme. Vždy je potřeba dodržet průměry těsnících šňůr daných výrobcem, zamezíme tak vzniklým problémům (špatná funkce zavírání dvířek, netěsnosti apod.)

Uzavřeme všechny přívody vzduchu a klapky, abychom zamezili proudění vzduchu skrze topidlo.

Údržba a revize komínu

V případě spotřebiče, jehož výkon je do 50 kW je nutno při celoročním provozu čistit spalinové cesty třikrát ročně (při sezónním provozu dvakrát ročně). Kontrola spalinové cesty je nutná jednou ročně (dle vyhlášky 34/2016 ze dne 22. Ledna 2016). Čištění lze provést svépomocí, kontrolu a revizi vyhotoví vždy kominík s potřebným oprávněním.

Revize spalinové cesty se provádí:

  1. před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
  2. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
  3. před výměnou spotřebiče paliv (s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty)
  4. po komínovém požáru
  5. při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty

Při zanedbané údržbě hrozí požár

Někteří majitelé krbů a kamen každoročně zapomínají na jejich revizi a nezvou kominíka na návštěvu až několik let. Tato nedbalost může vést k zanesení komínu a následné otravě oxidem uhelnatým. V krajních případech dochází k požárům sazí v komíně, což má za následky nejen škodu na majetku, ale leckdy i tragické ztráty na lidských životech. Kontakt na svého kominíka vyhledáte například na webu Společenstva kominíků v ČR: www.skcr.cz, které sdružuje kominíky a revizní techniky z celé republiky.

Zeptejte se nás


Vaše křestní jméno
Vaše příjmení
Zde napište váš dotaz